Warunki rezerwacji

WARUNKI REZERWACJI I REZYGNACJI Z REZERWACJI  

                     I WARUNKI REZERWACJI

 

1.  Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zadatku w kwocie ustalonej  w ofercie (która to Pensjonat wysyła dla Gościa drogą mailową) chyba, że strony postanowią inaczej- ale wtedy wszystkie postanowienia maja taki sam skutek jak wpłata zadatku.
(tzn. Pensjonat zobowiazany jest do rezerwacji pobytu, a Gość do przybycia w wyznaczonym termnie).

2. W ofercie przedstawianej dla Gościa zawarta jest kwota całego pobytu, kwota zadatku oraz termin jego wpłaty. Po upływie wyznaczonego terminu, Pensjonat nie ma obowiązku wyznaczania dodatkowego terminu oraz przetrzymywania rezerwacji.

3. Jeżeli Gośc wpłacił zadatek, a mimo to nie pojawił się w momencie rozpoczecia doby hotelowej – najpóźniej do godz.21 :00 w dniu przybycia i nie powiadomił o tym Pensjonat, wówczas wygasa zobowiązanie do wynajęcia pokoju, przepada zadatek a Gośc zostaje pociągniety do odpowiedzialności z tytułu rezygnacji z rezerwacji (patrz: warunki rezygnacji z rezerwacji) 

 

 

                     II WARUNKI REZYGNACJI Z REZERWACJI POKOJU HOTELOWEGO

1.  Jeżeli Gość dokonał rezerwacji ( wpłacając zadatek lub w  inny sposób zaakceptowany przez Pensjonat) a mimo to zrezygnował z pobytu lub nie przybył na miejsce w wyznaczonym termnie, Pensjonat ma prawo obciążyc Gościa nastepujacymi kosztami:

- w przypadku rezygnacji od 30 dni do 7 dni przed przybyciem – Gośc ponosi koszty 30 % wartości całego pobytu*

- w przypadku rezygnacji w ostatnim tygodniu, poniżej 7 dni przed przybyciem – 50 % ceny całego pobytu*

*Cena pobytu została przedstawiona w ofercie mailowej lub wynika z cennika obowiązującego w danym czasie.

 

2.  Najpóźniej do 3 miesciecy przed uzgodnionym termniem przybycia Gościa, Pensjonat może jednostronnie rozwiazac
umowę o wynajęcie pokoju z przyczyn merytorycznie uzasadnionych, o ile nie dokonano innych uzgodnień.

 

                       III WARUNKI ZWROTU  ZADATKU

1. Pensjonat nie zwraca  zadatku, jeżeli  Gość nie wywiązał się z umowy rezerwacji.

2.Zwrot zadatku jest możliwy tylko i wyłacznie, jeżeli Gośc przedstawi dowody uniemozliwiające przyjazd w wyznaczonym termnie.

Sa to:

- dokumenty potwierdzajace chorobę osoby rezerwujacej bądź najblizszej rodziny ( wstępnych i zstępnych) wydane przez uprawnionego lekarza bądź szpital.

- akt zgonu osoby rezerwującej lub jej najbliższej rodziny.

W innych przypadkach ( typu usterka auta, uszkodzenie, wypadek )  prosimy kierować sprawy do swojego ubezpieczyciela aby Ubezpieczyciel  zwrocił nakłdy poczynione na rezerwacje hotelu, bądz zwrocił koszty pobytu naliczone przez Pensjonat
(patrz: pkt. II - warunki rezygnacji z rezerwacji pokoju hotelowego)

 

                  IV ZAGADNIENIA FINANSOWE ZWIĄZANE Z POBYTEM

1.  Pensjonat nie zwraca kosztów w przypadku wczesniejszego wyjazdu Gościa z Pensjonatu, niż to było ustalone w umowie rezerwacji, jeżeli nie nastapiło to z winy Pensjonatu, ( Pensjonat nie odpowiada za warunki atmosferyczne, warunki na stoku, korki na drogach, przejezdność dróg itd itd).

2. W sytuacji, gdy Gość podczas trwania turnusu ulegnie jakiemukolwiek wypadkowi i bedzie musiał skrócic pobyt, Pensjonat pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaswiadczenie do ubezpieczyciela informujące, ze Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek wypadku musiał go skrócic.
Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.

3.W sytuacji, gdy Gość podczas trwania turnusu bedzie musiał go skrócić na skutek śmierci najbliżej osoby, Pensjonat pobiera kwotę całego pobytu oraz wystawia zaswiadczenie do ubezpieczyciela informujące, ze Gość zapłacił za cały pobyt, jednakże na  skutek śmierci osoby najbliższej musiał go skrócic.
Wówczas wszelkie roszczenia finansowe za niewykorzystany okres pobytu prosimy kierować do swojego ubezpieczyciela.